Študentska revija Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici   » o reviji


Nazaj


Prva objava članke Ane Cukjati

Avtorica članka: Ana Cukjati  (iz številke 1, oktober 2017)

V reviji Slovenščina v šoli 1, XX. letnik, leto 2017, ki jo izdaja zavod RS za šolstvo, sem Ana Cukjati objavila članek Problematika obrazil pri tvorbi svojilnih pridevnikov iz samostalnikov 2. moške sklanjatve, ki temelji na mojem diplomskem delu Svojilni pridevniki iz samostalnikov 2. moške sklanjatve. V članku opisujem dejansko rabo obrazil svojilnih pridevnikov iz samostalnikov 2. moške sklanjatve. Slovnično pravilno je obrazilo -ov/-ev, a se v rabi pojavlja tudi obrazilo -in, kar sem dokazala s svojo raziskavo v okviru diplomskega dela. Čeprav je ta raba redkejša, obstaja, zato menim, da bi jo bilo smiselno omeniti pri pouku slovenščine.

Slika

Izsek iz članka (Foto: Ana Cukjati)