Študentska revija Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici   » o reviji


Nazaj


Zapis časa

Avtorica članka: Lionella Costantini  (iz številke 3, december 2018)

Vprašanje: Zanima me, kako se po slovensko pravilno zapiše čas, ko moramo navesti tudi sekunde: 1.20:20,0 ali 1:20:20,0? Obstaja še kakšna druga možnost? V vseh virih, ki sem jih pregledala, je zapis časa razložen samo za ure in minute, nikjer pa nisem zasledila, kako se zapisuje do sekunde ali desetinke sekunde natančen čas (predvsem za navajanje v tabelah).

Odgovor:

O tej temi ni veliko napisanega, ker je verjetno relevantna le za ožje kroge in ne za širšo množico. Veliko več informacij najdemo o tem, kako se pišejo ure in minute, saj se to uporablja pogosteje.

V Pravilih Slovenskega pravopisa 2001 (v nadaljevanju SP 2001) o zapisu sekund ne piše ničesar, omenjeno je le to, kako se pišejo ure in minute, in sicer v členih 253, 255 in 256. Najbolj relevanten je člen 255, v katerem piše, da se ure in minute ločijo s piko (npr. 8.15), v členu 370 pa je omenjeno tudi dvopičje – piše, da se za ločevanje ur in minut na digitalnih številčnicah dvopičje piše stično (npr. 8:15). V členu 15 piše, da sekunde lahko zapišemo z znamenjem ' (npr. 4:32'). SP 2001 torej omenja več možnosti zapisa. Tu gre sicer za ločevanje ur in minut, a je ločevanje sekund najbrž zelo podobno.

V Jezikovni svetovalnici ZRC SAZU najdemo odgovor, ki omenja zapis sekund (https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1273/raba-podpičja-pri-označevanju-starosti-otrok-6-6). Spraševalca zanima, kako se rabi podpičje pri označevanju starosti otrok, nazadnje pa je govora tudi o ločevanju ur, minut in sekund. Peter Weiss odgovarja:

Na podoben način se v nizih pišejo tudi vrednosti za ure, minute in sekunde, v katerih bi decimalna vejica zelo zavajala, ločili pa sta v tem primeru dvopičje in pika (v dejansko šestdesetiškem sistemu, ker se vejica uporablja v desetiškem, decimalnem), npr. »8:30 min« ali »8.30 min«, kar pomeni '8 minut in 30 sekund' ali »2:01:14,71« 'dve uri, ena minuta, štirinajst celih, enainsedemdeset sekunde'; to bi bilo v desetiškem sistemu »8,5 minute«, vendar pa se táko zapisovanje skorajda ne uporablja.

Weiss torej svetuje rabo pike in dvopičja, na koncu odgovora pa omenja tudi to: »Zapis nizov vrednosti za ure, minute in sekunde v športnih rezultatih pa je tako pogost, da je dvopičje v tem smislu v pravopisna pravila, ki jih pripravljamo, že zajeto.«

Na spletni strani https://support.office.com/sl-si/article/funkcija-time-9a5aff99-8f7d-4611-845e-747d0b8d5457 sem našla zapis ur, minut in sekund, ločenih z dvopičjem: 0:00:00, 23:59:59 ... Tudi na spletni strani http://www.tocnaura.si/, kjer je zapisan točen čas v Sloveniji (1), se ure, minute in sekunde ločijo z dvopičjem. Na spletnih straneh, kjer je govora o športu, recimo o smučanju, sekunde zapišejo na tak način: 1:59,01–2:08,97. Minute in sekunde ločijo z dvopičjem, sekunde in stotinke pa z vejico (oz. stotinke zapisujejo kot decimalke sekund in jih temu primerno ločujejo z decimalno vejico). Pregledala sem tudi, kako je zapisan čas na štoparici na telefonu. Primer: 00:15.55. V tem primeru so sekunde ločene s piko in ne z dvopičjem. To pa ni edini način zapisa, saj je čas v drugih programih lahko zapisan tudi kot 00:00 00 ali 00:00:00. Ena od možnosti je tudi ta, da vse zapisujemo z besedami, recimo: ena ura, devet minut in sedem sekund.

Na Wikipediji je omenjen standard ISO za merjenje časa. To je mednarodni standard za zapis datuma in časa. Standarden zapis dnevnega časa je hh:mm:ss, kjer je:

- hh – število polnih ur (od 00 do 24), ki so minile od polnoči,

- mm – število polnih minut (od 00 do 59), ki so minile od začetka ure,

- ss – število polnih sekund (od 00 do 59 in v izjemnih primerih dodane prestopne sekunde tudi 60), ki so minile od začetka minute,

- če je ura 24, morajo biti minute in sekunde 00.

Standard ISO 8601 je bil v Evropski uniji prevzet kot evropski standard (European Standard) EN 28601 in velja v vsej Evropski uniji. Nacionalne standarde je treba prilagoditi. ISO je bil prevzet tudi v JUS (jugoslovanske) standarde. V Sloveniji ga povzema standard SIST EN 28601:2004. Kljub standardu ISO ne moremo reči, da je to torej standardni zapis dnevnega časa, in sicer zato, ker obstajajo tudi drugi standardi (na planinskih tablah, recimo, je lahko zapis ur in minut 4h 23min), poleg tega pa se standardi med sabo razlikujejo – standard za zapis datuma je recimo 2018-05-18, v Sloveniji pa je v rabi 18. 5. 2018. Skratka, čeprav je standard ISO glavni standard, se ga ne držimo popolnoma – namenjen je konkretnim rabam, drugje pa so zapisi lahko tudi drugačni.

Vseeno, glede na to, da standard ISO velja tudi v Sloveniji, bi lahko sekunde od minut ločevali z dvopičjem, recimo 00:00:00. Standardi so pomembni in jim marsikdaj sledimo, v nekaterih primerih pa uporabljamo tudi druge standarde. Tudi Pravila SP 2001 omenjajo več možnih različic za zapis časa, torej se lahko sami odločate, katero boste uporabljali.

LITERATURA

Toporišič, Jože s sod. 2001. Slovenski pravopis. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Sklici

(1) Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/ISO_8601 (dostop 24. september 2018).