Študentska revija Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici   » o reviji


Nazaj


Med otroki ali med otroci?

Avtorica članka: Lionella Costantini  (iz številke 2, april 2018)

Vprašanje: Kaj je pravilno: med otroki ali med otroci?

Odgovor:

Samostalnik otrok je moškega spola in je eden od samostalnikov, ki pri sklanjanju povzročajo težave. Podobna vprašanja in odgovori nanje so dostopna na spletnih straneh:

- svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/526/sklanjanje-samostalnika-otrok (Jezikovna svetovalnica ZRC SAZU),

- www.amebis.si/nasveti/otroci-otroki,

- med.over.net/forum5/viewtopic.php?t=4071376.

Zadnja povezava vodi na forum in treba je imeti v mislih, da na forumih lahko odgovarja vsakdo, zato ta vir ni zelo zanesljiv.

V Slovenskem pravopisu 2001 (v nadaljevanju SP 2001) piše, da je rodilnik samostalnika otrok v ednini otroka, medtem ko se v množini sklanja tako: otroci, otrok, otrokom, otroke, (pri) otrocih, (z) otroki. V slovenščini se kot mestnik množine uporablja tudi različica otrokih (bila sem pri otrokih), kot orodnik množine pa otroci (bila sem z otroci), a sta ti dve različici glede na SP 2001 v knjižnem jeziku prepovedani. Kot mestnik množine naj se uporablja samo različica otrocih (bila sem pri otrocih), kot orodnik množine pa otroki (bila sem z otroki).

Sklanjanje samostalnika otrok si lahko ogledamo v spletnem pregibniku Amebis Besana (www.besana.amebis.si/pregibanje): (1)


 

EDNINA

DVOJINA

MNOŽINA

IMENOVALNIK

otrok

otroka

otroci/*otroki

RODILNIK

otroka

otrok/*otrokov

otrok/*otrokov

DAJALNIK

otroku

otrokoma

otrokom

TOŽILNIK

otroka

otroka

otroke

MESTNIK

otroku

otrocih/*otrokih

otrocih/*otrokih

ORODNIK

otrokom

otrokoma/*otroki

otroki/*otroci/*otrocmi

 

V spletnem besedilnem korpusu Gigafida se oblika otroki v rodilniku množine pojavi 34.586-krat, oblika otroci v orodniku množine pa 4.129-krat. Ker se v tem korpusu nahajajo predvsem lektorirana besedila, je to pričakovano. Če pa v iskalnik Google vpišemo besedno zvezo med otroci, dobimo 49.900 zadetkov, za besedno zvezo med otroki pa 65.200 zadetkov, torej razlika ni tako velika. Vseeno pa se večkrat pojavi zveza med otroki, ki je glede na SP 2001 slovnična.

Ko smo v dilemi, si lahko pomagamo s tem pomagalom: »Z otroki je križ.« Ker je v obeh besedah, otroki in križ, črka k, se tako spomnimo, da je v samostalniku otrok v orodniku množine črka k (torej otroki in ne otroci).(2)

S pomočjo SP 2001, pregibnika Amebis Besana in korpusa Gigafida torej lahko ugotovimo, da se v knjižnem jeziku uporablja samo različica med otroki. V korpusu Gigafida in na Googlu se sicer pojavlja tudi oblika med otroci, vendar v manjši meri in je ta neknjižna. Na eni strani imamo torej pravopisno rabo, na drugi pa običajno, govorjeno rabo. V rabi sta obe različici, vendar se med otroci uporablja pogovorno, med otroki pa knjižno.

LITERATURA

Toporišič, Jože s sod. 2001. Slovenski pravopis. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

OPOMBE:

(1) V tabeli so besede z zvezdico (*) neslovnične.

(2) Vir: www.amebis.si/nasveti/otroci-otroki (dostop 2. februar 2018).