Študentska revija Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici   » o reviji


Nazaj


Blog in bloganje po slovensko

Avtor članka: Anej Žagar  (iz številke 2, april 2018)

Vprašanje:

Na vas se obračam s prošnjo in vprašanjem, ki bi mi zelo pomagalo pri pisanju diplomskega dela. Diplomsko delo se nanaša na temo blogov in bloganja. Zelo bi vam bila hvaležna, če bi mi lahko pojasnili, kako vse te tujke posloveniti oziroma kateri izrazi so pravi:

- blog,

- bloganje,

- post,

- blogar ali bloger,

- blogosfera.

Odgovor:

Lepo od vas, da hočete tujke posloveniti, vendar vam moram povedati, da je slovenski jezik živa tvorba in tako njegovi govorci vedno znova prevzemajo tuje izraze, zato ni nič narobe, če v svojem diplomskem delu uporabite zgoraj navedene besede, saj so te trenutno uveljavljene v različnih medijih (časopisi, internet …).

Za natančnejši odgovor na vaše vprašanje sem pregledal Slovar novejšega besedja (v nadaljevanju SNB), Slovar slovenskega knjižnega jezika 2 (v nadaljevanju SSKJ2), ki je izšel leta 2014, in Islovar, ki je dostopen prek www.islovar.org/iskanje_enostavno.asp. Slednji »zajema informacijsko izrazje iz informatike, informacijske tehnologije in telekomunikacij, pa tudi posebnih področij, kot so baze podatkov, uporabniški vmesniki, poslovna informatika, objektna tehnologija, umetno zaznavanje in sociološki vidiki.«(1) Poleg tega sem v besedilnem korpusu Gigafida raziskal dejansko rabo besed blog, bloganje, blogar, bloger in blogosfera ter slovenskih sopomenk za te izraze.(2)

Slovarske razlage zaradi lažje preglednosti prikazujem v tabeli: (3)


 

SNB

SSKJ2

Islovar

blog

blôgin blóg

blôg in blóg

blogsin. spletni dnevnik, spletnik

bloganje

blôganje in blóganje

blôganje in blóganje

bloganjesin. spletnikovanje

post
/

/

poslati 1. oddati sporočilo po elektronski pošti, 2. oddati objavo na blog, forum

objava

blogar

/

/

blogar

bloger

blôgerin blóger

blôger in blóger

blogersin. blogar, dnevničar, spletničar

blogosfera


/


/

blogosfera


V Islovarju najdemo vse izraze, o katerih sprašujete, medtem ko SNB in SSKJ2 ne vsebujeta vseh. Vsi iskani izrazi izvirajo iz angleščine, vendar obstajajo tudi slovenski nadomestki zanje – v so označeni z rdečo barvo. SSKJ2 besedo post sicer vključuje (SNB je sploh ne), vendar v pomenu omejitve uživanja hrane v določenem obdobju, kar pa za nas ni relevantno. V Islovarju izraz post najdemo ob geslu poslati (angl. post), ki pomeni 1. oddati sporočilo po elektronski pošti in 2. oddati objavo na blog, forum, prav tako najdemo post ob geslu objava (angl. post), ki pomeni prispevek, članek, mnenje, objavljeno na blogu, forumu. Isti slovar za blog predlaga poslovenjena izraza spletni dnevnik ali spletnik, za bloganje izraz spletnikovanje, za besedo bloger pa spletničar, dnevničar ali blogar.

Naj se zdaj osredotočim na izraz blogar oziroma bloger. Prve različice ne vsebuje ne SNB kot tudi ne SSKJ2, katera pa je pravilna, je dilema tudi za jezikoslovce. Vprašanje je, ali naj se upošteva slovenskemu slovničnemu sistemu bližjo tvorbo blogar ali naj prevlada načelo rabe in zapisa bloger, ki je tudi dejansko pogostejši. Marko Snoj meni, da je slovenščini bližja beseda blogar (izhaja iz glagola blogati ali samostalnika blog), ker v slovenskem jeziku vršilca dejanja tvorimo s pripono -ar in ne -er. (4) V SNB so vseeno vključili besedo bloger, in sicer zaradi prevladujoče rabe, medtem ko načela Slovenskega pravopisa 2001 dajejo prednost podomačenim oblikam. Trenutno bi bilo najustreznejše dopustiti obe različici, a če se vam zdi beseda bloger »preveč angleška«, uporabite besedo blogar.(5)

Izrazi blog, bloganje, post, blogar oziroma bloger in blogosfera so v primerjavi s slovenskimi različicami rabljeni pogosteje, kar lahko dokažemo s pregledom besedilnega korpusa Gigafida (zbirka besedil v elektronski obliki s standardizirano obliko zapisa in izbranimi podatki). Beseda blog se v korpusu pojavi 20.366-krat, medtem ko se spletni dnevnik pojavi 1.474-krat. Beseda bloganje se v korpusu pojavi 464-krat, spletnikovanje pa le enkrat. Beseda blogar se pojavi 249-krat, bloger pa 2.435-krat. Beseda blogosfera pa se v korpusu pojavi 258-krat, medtem ko najdemo besedo blogišče 18-krat, za skupnost blogarjev zadetkov ni, medtem ko sta za skupnost blogerjev zadetka dva.

Naj za konec v tabeli prikažem, kako bi najbolje poslovenili (sicer to ni potrebno) izraze blog, bloganje, post, blogar oziroma bloger in blogosfera


blog

spletni dnevnik

bloganje

spletnikovanje

post

1. objava, prispevek, članek, mnenje (samostalniška raba), 2. poslati (glagolska raba) (6)

blogar/bloger

dnevničar, spletničar

blogosfera

blogišče, skupnost blogarjev/blogerjevLITERATURA

Bizjak Končar, Aleksandra s sod. 2012. Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Gliha Komac, Nataša s sod. (ur.). 2014. Slovar slovenskega knjižnega jezika: SSKJ2. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Kanič, Ivan (ur.). 2001–2016. Islovar. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika. Dostopno prek: < http://www.islovar.org>, 7. januar 2017.

OPOMBE

(1) Vir: www.islovar.org (dostop 5. januar 2018).

(2) Besede post nisem raziskal, saj bi v korpusu dobil tudi zadetke za post kot omejevanje uživanja hrane in ne samo za post kot sopomenko za objavo, prispevek, članek in podobno.

(3) Beseda in med izrazoma blôganje in blóganje pomeni, da sta ti dve besedi enakovredni dvojnici, torej se v knjižnem jeziku lahko odločite za eno ali drugo (razlika je v izgovarjavi). V nekaterih slovarjih določenih gesel ni in to sem označil z znakom /.

(4) V resnici obstaja kar nekaj besed, ki označujejo vršilca in imajo pripono -er (akter, asfalter, blefer, distributer, hipnotizer, maser, rekviziter, trener …).

(5) Vir: http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/svetovalnica/ali-se-pravilno-pise-bloger-ali-blogar#v (dostop 5. januar 2018).

(6) Na Islovarju sicer tega pomena ni, vendar post v glagolski rabi (postati) ne pomeni samo 'poslati', pač pa tudi 'objaviti'.