IZVEDENE AKTIVNOSTI            

18. 2. 2013 PREDSTAVITEV
PROJEKTA DIJAKOM


20. 5. 2013 PRIKAZ HORIZONTOV

30. 5. 2013 PREDAVANJA UCITELJEM
OSNOVNIH SOL IN SREDNJIH SOL


4. 7. 2013 EKOLOSKA URICA


16. 9. 2013 - 21. 9. 2013 IZOBRAZEVANJE
DIJAKOV


20. 9. 2013 IZOBRAZEVANJE DIJAKOV


7. 10. 2013 IZOBRAZEVANJE DIJAKOV
NA UNG


8. 11. 2013 TEHNICNI DAN
P. D. AQUILEIA


18. 11. 2013 DELAVNICA NA
BIOTEHNISKI SOLI


28. 2. 2014 TEHNICNI DAN NA
UNIVERZI V NOVI GORICI


26. 3. 2014 EKSKURZIJA -
PRIMERI DOBRIH KMETIJSKIH PRAKS

*1.) IZOBRAZEVANJE DIJAKOV*


*Lokacija izvajanja aktivnosti:* univerze, zavodi in srednje sole.

*Opis aktivnosti:*

- redno objavljanje porocil o primerih dobrih kmetijskih praks med partnerji, s cimer bomo povecali zavedanje o pomenu dobrih kmetijskih praks, ki vsebujejo podatke o zmanjsani uporabi razlicnih nutrientov in pesticidov v praksi,
- organizacija treh delavnic, na katerih bodo dijaki izmenjali pridobljeno znanje in predstavili dobljene rezultate,
- organizacija treh tehnicnih dnevov, na katerih bodo dijaki predstavili samo raziskavo in dobljene rezultate.

*Pricakovani ucinki in rezultati:*

- poglobljeno znanje in razumevanje razsirjanja onesnazenja v okolju.

*Dodatni korektivni ukrepi:*

- pridobljena znanja o onesnazilih, problematiki onesnazenosti tal z nutrienti,
- pridobljena znanja o morebitnih vplivih razlicnih onesnazil na okolje ter potencialne ogrozenosti vodnih virov,
- pridobljeno prakticno znanje z delom v skupini.


*2.) IZOBRAZEVANJE UCITELJEV*


*Opis aktivnosti:*

- organizacija seminarja za ucitelje naravoslovja, na katerem bodo dijaki in njihovi
mentorji (strokovno osebje in raziskovalci) predstavili delo uciteljem drugih sol v regiji, kot model za pridobivanje kompetenc v sistemu vsezivljenjskega neformalnega izobrazevanja.

*Dodatni korektivni ukrepi:*


- pridobljeno dodatno znanje uciteljev naravoslovja o onesnazilih v okolju, katerih izvor je kmetijstvo,
- pridobljena znanja o nacinih projektnega in raziskovalnega dela z dijaki,
- pridobljena znanja o prakticnem delu na terenu in v laboratoriju.

*3.) POLETNE SOLE*


*Opis aktivnosti:*

- organizacija dveh delavnic za mlade v kmetijstvu: prikaz prenosa prakticnih znanj na mlade, ki se odlocajo za prevzemanje kmetijske dejavnosti znotraj druzine, in tiste, ki se odlocajo za kmetovanje na novo, tako v Sloveniji, kot tudi v Italiji.

*Pricakovani ucinki in rezultati:*

- pridobljeno dodatno znanje mladih v kmetijski praksi.

*Dodatni korektivni ukrepi:*

- vescine raziskovalnega dela.