Območje projekta ima ugodno geografsko in kmetijsko lego, kar pomeni priložnost za razvoj naravi prijaznega kmetijstva. Na območju je prisotno intenzivno kmetijstvo z obstoječo infrastrukturo (namakalni sistemi), ki pa ni v celoti izkoriščena za pridelavo pridelkov z zmanjšano uporabo fitofarmacevtskih sredstev in gnojil. Kmetijsko območje je umeščeno med dva velika vodotoka (Vipava, Soča), zato je tu potrebna zadostna mera previdnosti pri uporabi pesticidov. Pri tem se namrec povecuje možnost vnosa različnih onesnažil v vodne ekosisteme.

Za regijo je značilna prisotnost številnih subjektov, ki delujejo na področju kmetijstva in okolja.
V okviru projekta skupaj načrtujemo sodelovanje teh subjektov, in sicer po vertikali, od univerz, strokovnih inštitucij do šol. Znotraj projekta bo tako omogočen prenos znanja o problematiki onesnaževanja okolja zaradi prekomerne rabe nutrientov, pesticidov in drugih učinkovin, s strokovnih in raziskovalnih subjektov na šolajočo se mladino.


       DOMOV      PROJEKTNI PARTNERJI      CILJI PROJEKTA      UČINKI IN REZULTATI PROJEKTA