IZVEDENE AKTIVNOSTI            

18. 3. 2013 POSTAVITEV KOLON

8. 4. 2013 - 18. 4. 2013 POSKUSI
PENICILINOV V ZEMLJI

5. 12. 2013 ZADRZEVANJE IN STABILNOST
DVEH ANTIBIOTIKOV V TLEH

1. 4. 2014 in 13. 5. 2014 ONESNAZEVANJE
VODA Z AMONIJEM KOT POSLEDICA
KMETIJSKE DEJAVNOSTI

November 2014: OSNOVE PREHRANE
RASTLIN IN GNOJENJA

PROTOKOLI:

1. BIOTEHNISKA SOLA: VPLIV
PENICILINA NA RAST
MIKROORGANIZMOV V VODI IN ZEMLJI

2. ISIS MALIGNANI CERVIGNANO:
MIKROKOZMOS EKSPERIMENTI
S KROMOM

3. P.D. AQUILEIA: MIKROKOZMOS
EKSPERIMENTI Z DUSIKOM IN PRESNOVLJENIM SUBSTRATOM

RAZISKOVALNI NALOGI - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA:

1. MOBILNOST HRANIL PRI EKSTREMNI ZALOZENOSTI TAL

2. VPLIV HUMUSA V TLEH
NA MOBILNOST IN ABSORPCIJO MINERALOV


*OPIS AKTIVNOSTI:*


Na razlicnih lokacijah (Nova Gorica, Udine in Trst) se bo vzorcilo stiri reprezentativne vzorce tal v regiji:
- izbor reprezentativnih nutrientov in onesnazil (pesticidov in zdravil), katerih mobilnost se bo testirala v mikrokozmos poskusih,
- postavitev in preverjanje analitskih metod za dolocanje nutrientov in onesnazil, uporabljenih v mikrokozmos poskusih,
- izdelava in testiranje ustreznih kolon za izvedbo mikrokozmos poskusov,
- izvedba mikrokozmos poskusov,
- vrednotenje rezultatov.

*Dodatni korektivni ukrepi:*

- pridobljena znanja o onesnazenosti tal v razlicnih delih projektnega obmocja ter o morebitnih vplivih razlicnih kmetijskih praks v obeh drzavah,
- pridobljena znanja glede potencialne ogrozenosti vodnih virov,
- pridobljena znanja o onesnazilih in njihovih ucinkih,
- pridobljena znanja o kemijskih analiznih metodah za dolocanje razlicnih nutrientov in onesnazil v okoljskih vzorcih,
- pridobljena znanja za izvedbo pravilnega realnega poskusa,
- pridobljena prakticna znanja na terenu, poznavanje pravilnega odvzema vzorca, priprave vzorca za kemijsko analizo ter interpretacije rezultatov.