Študentska revija Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici   » o reviji


Nazaj


Glagolsko ujemanje s samostalniško zvezo

Avtorica članka: Zala Zbičajnik  (iz številke 2, april 2018)

Vprašanje: Kaj je pravilno: eno od meril je vsaj dve leti delovnih izkušenj ali eno od meril sta vsaj dve leti delovnih izkušenj.

Odgovor:

Pri govorcih slovenščine se dilema o glagolskem ujemanju v samostalniški zvezi pojavi velikokrat, nima pa enotne rešitve, smiselne razlage oziroma pravila, ki bi vsakršno dilemo, povezano s problemom hierarhije med stavčnimi členi, razložilo. Jezikovni svetovalci se z vprašanji, podobnimi vašemu, večkrat srečujejo. Vira za dodatne zglede dobite na spodnjih naslovih:

- www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000126.html (ŠUSS: Odgovori na jezikovna vprašanja),

- www.svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1979/ujemanje-nezna%C4%8Dilnega-osebka-s-povedkom (Jezikovna svetovalnica ZRC SAZU).

Ob prebiranju slovničnih pravil v Slovenski slovnici (v nadaljevanju SS) ugotovimo, da naj bi se z glagolom ujemala samostalniška zveza v imenovalniku, ki ima vlogo osebka. V primeru eno od meril je/sta vsaj dve leti delovnih izkušenj je (sestavljeni) osebek eno od meril, kar lahko za lažjo nazornost posplošimo v merilo in tako dobimo stavek merilo je vsaj dve leti delovnih izkušenj. V SS je zapisano tudi, da osebek nima vpliva na obliko povedka, če je samostalnik v povedkovnem določilu v množini ali dvojini, torej je pravilna stavčna oblika, navezujoč se na zgornjo posplošitev sestavljenega povedka, tudi merilo sta vsaj dve leti delovnih izkušenj.

Sicer slovenščina pravil o glagolskem ujemanju s samostalniško zvezo, ki vsebuje števnik, ne jemlje tako resno. Vseeno pa števila lahko seštevamo, medtem ko spola ne moremo, zato ne vemo, ali naj spolu pripišemo nezaznamovano moškospolsko ujemanje ali naj se spol ravna po najbližjem samostalniku. Raba je po mnenju govorcev slovenščine možna tako v prvem kot v drugem primeru in pri tem ne poruši nobenega točno določenega pravila. Kljub temu da se SS nagiba k pravilnejši izbiri eno od meril je vsaj dve leti delovnih izkušenj, se ob uporabi lahko govorci odločijo, s katero stavčno sestavino se bo glagol ujemal. Govorci se odločajo tudi glede rabe v določenem kontekstu, na primer ali se odgovor navezuje bolj na eno od meril (poudarimo, da govorimo samo o enem od vseh meril) ali na vsaj dve leti delovnih izkušenj (poudarimo število delovnih izkušenj – potrebni sta vsaj dve). Zato lahko trdimo, da se povedek oziroma glagol v stavku lahko ujema tako z osebkom kot tudi s povedkovim določilom.

Glede na SS sta, kot že rečeno, pravilna oba stavka, torej eno od meril je vsaj dve leti delovnih izkušenj ali eno od meril sta vsaj dve leti delovnih izkušenj, ker ni nobenega pravila, ki bi eno ali drugo različico ovrglo. Katero različico bo govorec uporabil, je odvisno od njegovega konteksta (na kaj se osredotoča) in od tega, kaj bo privzel kot osebek in kaj kot povedkovo določilo.

LITERATURA

Toporišič, Jože. 2004. Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.