26.6.2013 SESTANEK PROJEKTNIH PARTNERJEV-VODENJE IN NAZOROVANJE IZVEDBE PROJEKTA


12.12.2012 SESTANEK PROJEKTNIH PARTNERJEV-DOGOVOR O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH, ADMINISTRATIVNE TEŽAVE


Glavni cilj delovnega sklopa je usklajeno, pravocasno in ucinkovito izvajanje projekta ter usklajevanje odnosov v projektni skupini. Zaradi zahtevnosti in visoke stopnje odgovornosti ter znanstveno-raziskovalne in pedagoške dejavnosti vodilni partner skupaj s projektnimi partnerji imenuje:

a) UPRAVNI ODBOR; v katerega vsak partner imenuje delegata in ki nadzoruje delo na projektu,

b) VODJO PROJEKTA; ki deluje kot kontaktna oseba in je odgovorna za delovne odnose in partnerstvo z organom upravljanja in skupnim tehnicnim sekretariatom.


*Soudelezeni partnerji in njihova vloga:*

- VODILNI PARTNER: usklajevanje in spremljanje projekta, predsedovanje upravnemu odboru, usklajevanje delovnih sklopov (ang. workpackage - WP), porocanje upravnemu odboru, resevanje kriticnih situacij, upravljanje spletne strani,
- PROJEKTNI PARTNERJI: sodelovanje pri splosnem upravljanju projekta, izvajanje dejavnosti na svojem sedezu, sodelovanje z vodilnim partnerjem, zastopanje v upravnem odboru, porocanje vodilnemu partnerju.


*Pricakovani ucinki in rezultati:*

- Pravocasno in natancno porocanje upravnemu odboru, zakljucek delovnega sklopa v predvidenem casu in s predvidenimi stroški, doseganje zastavljenih ciljev, resevanje morebitnih sporov in/ali kriticnih situacij.